Cestovatelský deník - 1.část Zastavení první: Jak jsme nebyli na Hermannu…

Cesta ubíhala standardně dobře a výprava, poučena loňským průběhem cesty se nezdržovala tankováním a kupováním dálničních známek (rakouské jsme koupili prozíravě v Čechách) a cesta tak byla kouskována pouze častějšími „zdravotními“ zastávkami (kombinace kafe – pivo – cigára je pro delší cestování vražedná). I tak jsme po necelých sedmi hodinách jízdy konečně „lízli“ kousek Itálie a Predelským průsmykem jsme dosáhli půdy Slovinska, kde se s odkazem na naši společnou historii snad můžeme cítit tak trochu doma.
Po pár stovkách metrů již vidíme v úbočí nad hlubokým údolím zříceninu pevnosti, o níž jsme přesvědčeni, že je to pevnost Hermann – cíl naší první zastávky. Natěšení rozcvičujeme auty zmučená těla a stoupáme k pevnosti. Nadšení civilní části výpravy dramaticky klesá s poznáním, že zřícenina pevnosti je jen zříceninou a postrádá jakékoliv podnikavce odírající turisty o „éčka“. Objekt tak nabízí „pouze“ možnost studia zajímavé ukázky fortifikace z 19. stol., čehož ostrostřelci využívají a ostatní svačí dovezené zásoby a pancéřovaná piva.

Tvrz Predel
Pevnost byla vybudována v dobách napoleonských válek a zprvu ji tvořil pouze dvoupatrový dělostřelecký srub s kamennou podezdívkou, palisáda se střílnami pro ruční zbraně a palisádou krytá kaponiéra (spojovací příkop), vedoucí do předsunutého postavení pod silnicí, tzv. Vorverku.
Postupem doby byla pevnost vyzděna na původním půdorysu z místního lomového kamene a byla doplněna o řady střeleckých galerií, které důmyslně vykrývaly všechny přístupové plochy. Vorverk nemá vchod a je s pevností spojen podzemní chodbou. (Což objevil Tomáš, který se průzkumem zabýval nejpodrobněji; málem jsme mu ujeli, protože jsme mysleli, že pokračoval od Vorverku po silnici do údolí a on se najednou objevil zpátky nahoře v pevnosti…) Větrací šachta chodby vystupuje na povrch a vypadá jako studna s kamennou obezdívkou. Na objektu jsou patrné stopy dalších reaktivací (dobetonované a armované štíty a věnce), p.p. ještě z doby světové války, kdy mohla sloužit jako předsunuté stanoviště moderních pevností v dalším sledu (to je ale pouze neověřená domněnka).
Pod pevností u silnice je vybudovaný monumentální památník ve tvaru pyramidy s bronzovým lvem, spočinutým na štítě. Památník dal vybudovat císař Ferdinand V. Dobrotivý na památku hrdinné obrany pevnosti před napoleonskými vojsky v roce 1809. Poslyšte tedy krátký příběh vojenské cti, odvahy a věrnosti:

Rakouské Thermopyly v Alpách
Příběh začíná v Praze (kde také jinde), 30. Listopadu  l.P. 1781, kdy v rodině dvorního rady Johana Franze Hermanna, rytíře von Hermannsdorf, právě přichází na svět malý Jeník, jak mu říkala jeho česká chůva. Chlapce přirozeně čekala prestiží vojenská kariéra a tak je již v roce 1799 vyřazen z Tereziánské vojenské akademie jako kadet – ženijní inženýr. V roce 1800 je již nadporučíkem, v roce 1805 setníkem II. třídy a v roce 1809 setníkem I. třídy.
Johan Hermann von Hermansdorf
V roce předcházejícím byl spolu se svým přítelem z akademie Friedrichem Henselem převelen právě do Predelského průsmyku, aby zde řídili stavbu pohraničních pevností Malborghet (Hensel) a Predel nebo též Predil (Hermann).
 Prešpurský mír z r. 1805 (uzavřený po nevyhrané bitvě u Slavkova) nemohl dlouho vydržet a tak válečná lítice zaryla na jaře roku 1809 své spáry i do jižní části monarchie. Dolnorakouská armáda Arcivévody Jana byla na základě politického rozhodnutí nucena ustupovat ze severní Itálie přes Korutany a Štýrsko do Rakous. Pronásledovala je Italská armáda Napoleonova adoptivního syna Eugèna de Beauharnais, která chtěla především dosáhnout Travisio, hlavní stan arcivévody Jana.
V cestě jim stály dvě nedokončené výše zmíněné pohraniční pevnosti. Oba jejich stavebníci se dobrovolně přihlásili jako jejich váleční velitelé a byla jim dána důvěra. Pevnosti byly narychlo doplněny polními a improvizovanými opevňovacími prvky, byly doplněny zásoby střeliva a proviantu.
Ve zdech tvrze Predel očekávalo nepřítele 10 dělostřelců, 25 mužů pomocného dělostřeleckého personálu, 232 hraničářů se 4 důstojníky, v čele s Hermannem von Hermannsdrof. K dispozici měli dvě kasematní šestiliberky a dvě tříliberky, dvě polní tříliberky, dvě sta pušek a omezenou zásobu prachu a kulí.
15. května vypukly první přestřelky předsunutých oddílů. Rakouští ostrostřelci z okopů odrazili francouzský předvoj, ale na druhý den byli nuceni se stáhnout k pevnosti, neboť rakouský velitel 8. Armádního sboru podmaršálek Guylai  po fatálním zaváhání stahuje celou armádou k Saifnitzu, čímž obě pohraniční tvrze vystaví všanc nepříteli. Od té chvíle již pevnosti nestojí francouzům v cestě a jejich obrana se tak stává vyloženě věcí vojenské cti.
16. května přitáhnou Francouzi děla na dostřel k Predelu. K Predelu přilehne také velké množství pěchoty, čímž je tvrz beznadějně obklíčena. Kolem třetí hodiny popolední vysílají Francouzi parlamentáře s návrhem kapitulace. „Nevzdáme se…“ je jim strohou odpovědí. Poté vypukne oboustranná zuřivá palba, která pokračuje až do večera.
Z rána střelba pokračuje, šance hoří a Hermann stahuje ostrostřelce do srubu. Francouzi přisunují další děla a zaměřují palbu na kasematy srubu. Do večera je většina rakouských dělostřelců vyřazena; další výzvu ke kapitulaci von Hermannsdorf opět odmítá…
Je jasné, že další den již pevnost nevydrží a tak francouzský divizní generál Serras posílá parlamentáře již o sedmé hodině ranní. Hermann odpovídá, že pevnost se bude bránit do posledního muže. Francouzské velení je značně nervózní – zásoby střeliva a hlavně jídla se tenčí, celá armáda je vázána před směšnou pevností s nulovým taktickým potenciálem…
O čtvrté hodině odpolední dochází francouzům trpělivost a vrhají na pevnost masu 6000 (šesti tisíc) pěšáků. Pod náporem více než dvacetinásobné přesily padá palisáda a zápalnými granáty je zapálen srub. Obránci vybíhají ke svému poslednímu boji muže proti muži…
O posledních chvílích tvrze Predel vypovídá jeden z osmi (!) přeživších rakouských obránců šikovatel Gollek:
Nepřátelé nám pak granáty zapálili oba sruby, vyrazili do útoku a za strašného křiku dobyli s nasazenými bodáky naše opevnění. Pan setník od ženijního sboru (Hermann) se s kordem v ruce vrhl z hořícího srubu doprostřed nepřátel, kteří jej ubodali bodáky. Pan setník Vitkovič a pan nadporučík Villa uhořeli ve srubech. Pan poručík Despoth byl zastřelen a pan praporčík Matesič byl proboden bodákem. Z kanonýrů se nezachránil jediný. Stejně tak bylo pobito i ostatní mužstvo pluku. Znenadání jsem dostal do hlavy ránu pažbou a v bezvědomí jsem klesl k zemi.
Dokonáno jest a nutno podotknout, že obdobně se vedlo i Hermannově příteli z akademie Henselovi v pevnosti Malborghet, který byl předešlého dne v bezvědomí, po zásahu do hlavy, doražen bajonetem bezejmenným francouzským důstojníkem.
Rakouská armáda zařadila oba setníky do svého pantheonu již v roce jejich úmrtí. Císař Ferdinand V. zbudoval u obou pevností výše zmíněné památníky. Na paměť obou hrdinů byla například osazena pamětní deska v ženijní akademii v Louce u Znojma.

Detail památníku obráncům pevnosti
Začátkem 20. Století byly opodál obou pevností zbudovány moderní pevnosti fortového typu. Na příkaz Jeho Veličenstva, císaře Františka Josefa I. byly obě nové pevnosti pojmenované po hrdinných obráncích z r. 1809.
A jsme u pointy celého vyprávění;  ačkoliv jsme si mysleli, že jsme byli na Hermannu, byli jsme ve skutečnosti na Predelu a pevnost Hermann na nás stále čeká…

Na závěr si neodpustím politicky nekorektní a nevyváženou poznámku pod čarou na téma: K čemu byla evidentně zbytečná smrt chrabrých obránců obou pevností?
Tak tedy; v řadě první nešlo o smrt zbytečnou – k takovým úvahám nás nutí naše podvědomí formované naší novodobou historickou zkušeností, kdy hrdinové byli k smíchu, neskončili-li zrovna na provaze; i pak máme tendenci si myslet: „… nikdo ho nenutil být hrdinou (ergo - dobře mu tak).“
Po roce 1918 nám byla uměle a cíleně implementována tradice založená na zradě vojenské přísahy, vlasti a osobní cti (legie) a za příklad hrdinství v boji dávána neochota Čechů v rakouských uniformách střílet do Čechů v uniformách ruských (Zborov).
Kéž bychom měli své Hermanny a Hansely v podzimních dnech osmatřicátého roku! V první osudové zkoušce československý národ, především vinou své politické reprezentace zklamal a až na výjimky zůstává jaksi nahrben dodnes.
Změňme to! Přijměme do našich osobních pantheonů krom „oficiálních“ hrdinů i bezejmenné bojovníky za naši širší vlast, evropskou křesťanskou kulturu a hodnoty, s nimiž naše současná společnost stále ještě stojí a padá, jakkoliv si to možná nejsme ochotni připustit. A nejenom proto, že se jedná o naše pradědy…
Možná se pak snáze narovnáme a vzpřímeni budeme moci čelit dalším výzvám, které nás a naše děti zcela jistě čekají…

Zdroje: Wiki, J. Kovařík - Rakouské Thermopyly v Alpách (www.primaplana.net)

Žádné komentáře: